Dějiny homeopatie

Kořeny homeopatické léčby sahají hluboko do minulosti. Představme si proto několik osobností, jejichž dílo mělo zásadní vliv na utváření moderní homeopatie.

460−377 př. n. l., Hippokratés

Ve svém díle „Peri aeron, hydaton, topon“ (O vzduchu, vodách a místech) vyslovuje myšlenku, že způsob života, styl stravy, zdravotní a psychický stav souvisí s obývaným životním prostředím. Byl to také on, kdo poprvé zformuloval princip podobnosti.

129−200? n. l., Klaudios Galénos

Překlady jeho děl zásadně ovlivnily vývoj medicíny v arabském světě. Také evropské lékařství těžilo po staletí z jeho práce – ceněný byl jeho systém výroby galenických léků, který i dnes využívá homeopatie při výrobě matečních tinktur.

980−1037 n. l., Avicenna

Za jeho nejvýznamnější dílo se považuje kniha „Al-Kánún fi ttibb“ (Kánon medicíny) shrnující veškeré řecko-arabské lékařské vědění, včetně detailního soupisu léčivých látek, návodů k jejich přípravě a užívání. Z knihy po staletí čerpali učenci i studenti evropských univerzit, seznámený s ní byl i zakladatel moderní homeopatie Samuel Hahnemann.

1493−1541, Paracelsus

Některé z Paracelsových objevů předznamenaly vznik novodobého lékařství. Syfilidu léčil přesně odměřovanými dávkami rtuti, pozdější výzkum podobných metod vedl k rozvoji toxikologie. Paracelsovi se připisuje devíza, že jed od léku odlišuje pouze podávané množství.

1755−1842, Samuel Hahnemann

Povšiml, že užívání chininu, přírodního antimalarika, vyvolává symptomy podobné malárii. Objevil tak znovu princip podobnosti a stal se zakladatelem moderní homeopatie. Svou léčebnou metodu si v praxi ověřil při epidemii spály, když podával nemocným přípravek vyrobený z Rulíku zlomocného (dnes homeopatikum Bella-Donna). Roku 1810 poprvé vydal knihu „Organon der rationellen Heilkunde nach homöopathischen Gesetzen“, ve které popsal svůj teoretický i praktický přístup k medicíně. Působil na univerzitě v Lipsku, jako už světoznámý lékař se přestěhoval roku 1833 do Paříže, kde působil až do své smrti.

1800−1880, Constantine Hering

Tento průkopník zasvětil svůj život zkoušení všech látek, které v homeopatii používáme dodnes. Jejich klíčové symptomy shrnuje ve svém desetisvazkovém knižním díle „Guiding symptoms of our metria medica“.

1899−1990, Demian V. Popov

Jeho odkazem je přezkoušení účinnosti vysokých potencí všech homeopatických léků. Byl zakladatelem tzv. Kyjevské homeopatické školy, díky jeho přednáškám zastává homeopatie čelní místo ve zdravotnických systémech na Ukrajině, v Rusku, v Litvě i v České Republice.